86-553-5842719 Yongchang Road 58,Wuhu City Anhui Province. China